RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
( ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy Państwa, że:


I. Administratorem Państwa danych osobowych jest Publiczne Przedszkole nr 2 w Płońsku z siedzibą
w Płońsku przy ulicy Zacisze 6, 09-100 Płońsk.

II. Osoba odpowiedzialną ze strony Administratora we wszystkich sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych i realizacją przysługujących Państwu w tym zakresie praw jest Inspektor Ochrony danych. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Nina Kowalik. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e- mail:iod@rodowsamorzadach.pl

III. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych o charakterze dydaktycznym, opiekuńczym i wychowawczym, a w zakresie w jaki podanie danych osobowych jest dobrowolne m.in.
w celu upublicznienia wizerunku, promocji Przedszkola na stronie internetowej, przedszkolnym profilu na portalu społecznościowym, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator.
W przypadku, jeżeli przepisy te nie wskazują okresu przechowywania przetwarzanych danych, dane osobowe będą przechowywane przez możliwie najkrótszy okres niezbędny do realizacji celów

V. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym calu niż pierwotny cel ich przetwarzania.

VI. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie mogą być konsekwencje niepodania określonych danych.

VII. Odbiorcą Państwa danych osobowych są:

a) osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

b) podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi związane jest konieczność przetwarzania danych ( podmioty przetwarzające).

IX. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.

X. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.

XI. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, a w przypadku wyrażenia.

XII. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych przez RODO w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych ma prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klauzula informacyjna dla osoby upoważnionej przez rodzica/prawnego opiekuna do odbioru dziecka z Przedszkola.

Zgodnie z art.14 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO),informuję ,iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 2 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Płońsku
2) Inspektorem ochrony danych jest Dorota Kmieć, tel. 236622445
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Ewidencjonowania osób upoważnionych przez rodzica/prawnego opiekuna do odbioru dziecka z placówki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a , ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO);

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: pracownicy administracji, pracownicy obsługi oraz pracownicy pedagogiczni Przedszkola Nr 2 w Płońsku

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji dziecka w Przedszkolu Nr 2 w Płońsku

6) Kategorie przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości;

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO);

9) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od rodzica/opiekuna prawnego;

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże nie podanie danych wskazanych w pkt. 6 niniejszej klauzuli, może skutkować niemożnością odebrania przez Panią/Pana dziecka z placówki.


Niniejsza klauzula została zamieszczona:

1) Na tablicy ogłoszeń w przedszkolu
2) Na stronie internetowej przedszkola
Przedszkolowo.pl logo